Стартира прием по процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури"

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група  „Бургас – Камено“

Download