МИРГ "Бургас-Камено" търси оценители за рибарските проекти на Бургас

altОбщина Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство (https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/39364). За тях ще се кандидатства по шест мерки, като първата вече е отворена. В тази връзка Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено търси външни експерти - оценители,

които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка  № BG14MFOP001-4.005 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури".

Повече по темата ще научите от интервюто с изпълнителния директор на МИРГ "Бургас-Камено" Кремена Чиликова:

Download

Кратко описание на дейността на външните експерти - оценители

Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено.

Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани в раздели III и IV на Вътрешните правила за работа на МИРГ Бургас – Камено.

Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит. В случай, че в списъка фигурират повече от необходимия брой външни оценители с необходимата квалификация и опит, които съобразно с тяхната заетост могат да се включат в работата на комисията, изборът на нейните членове се определя на случаен принцип.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

Първи етап - Административна проверка на представените документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Втори етап -  Интервю с кандидатите.

Трети етап - Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати.

Минимални изисквания към кандидатите:

- Кандидатите следва да са физически лица.

- Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.

- Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.

- Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.

- Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено и работа в ИСУН.

Кандидатите за външни експерти не следва:

- да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;

- да са членове на Управителния съвет на МИРГ;

- да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ;

- да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

- да са поставени под запрещение;

- да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ;

- да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година;

- да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Автобиография по образец;

- Копие от документ за завършено висше образование;

- Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна и/или осигурителна книжка и др.);

- Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (референции, удостоверения, сертификати, заповеди и др.);

- Декларация по образец;

- Декларация – лични данни.

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес:

гр. Бургас, кв. Меден рудник, сграда на ЦАО „Възраждане“, МИРГ Бургас - Камено, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, до 16.08.2019 г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

Пълният комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител е публикуван на Интернет страницата на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено - http://flag-burgas.org/.