Пчеларите получават 4,5 млн. лева по de minimis

altТемите в предаването "Европа": Последните изменения в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020г. са публикувани в брой 76 от 27.09.2019г. на Държавен вестник; Главна дирекция "Европейски фондове и конкурентоспособност", в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.,

обяви прием на проектни предложения по процедура "Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)"; Пакет от конкретни и целенасочени мерки ще гарантират максимално и ефективно усвояване на финансовия ресурс по програма "Транспорт".

Download