Представят процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2018, за изпълнението на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. 

Министерството на труда и социалната политика отправя повторна покана към част от неправителствените организации за участие в избора на представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни

Download